Projectomschrijving

Op de A13 bij Overschie en op de A20 tussen de knooppunten Kleinpolderplein en het Terbregseplein staan vrijwel dagelijks files. Dit leidt ook op de lokale wegen tot overlast, omdat het verkeer, vaak noodgedwongen, uitwijkt naar deze wegen. Vandaar het plan om de A13 en de A16 met elkaar te verbinden. De verbindingsweg moet de doorstroom van het verkeer op de A13 en de A20 in goede banen te leiden. Ook moet het zo rustiger worden op de lokale wegen. A13/A16/A20 is aangewezen als een potentieel PPS-project. Ook de inzet van tol is voorzien.

Inspraak Trajectnota/MER In 2005 is een Tracé-/m.e.r.-procedure gestart voor de aanleg van de nieuwe weg die de A13 met de A16 verbindt. Dit is de wettelijke procedure die gevolgd moet worden voor aanleg van nieuwe infrastructuur.

Van 25 augustus tot en met 5 oktober 2009 heeft de Trajectnota/MER Rijksweg A13/A16 Rotterdam ter inzage gelegen. Omwonenden en belanghebbenden konden hierop hun mening geven. Deze documenten staan onder ‘Meer weten’ op de pagina ‘Documenten’ en bereikt u via het navigatiemenu, links op deze pagina.

Besluitvorming
In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de Stadsregio Rotterdam van november 2009 is met instemming van de regio Rotterdam gekozen voor variant 3 uit de Trajectnota/MER. Twee tracédelen vallen hierbuiten:
– het tracé ter plaatse van het Lage Bergse Bos
– het wegtracé gelegen tussen de Bergweg-zuid en de HSL kruising

Voor deze wegvakken is afgesproken om de inpassing nader te onderzoeken. Daarbij heeft het rijk als voorwaarde gesteld dat de regio bijdraagt aan de eventuele extra benodigde financiën.

Het onderzoek naar de inpassing is op hoofdlijnen afgerond. In december 2011 zijn het Rijk en de Stadsregio Rotterdam tot een bestuurlijke overeenstemming gekomen, waarin afspraken staan over inpassing en financiering. Deze afspraken zijn in in april 2012 in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland besproken. De Stadsregio heeft op 16 mei 2012 het standpunt van de gemeenten, provincie Zuid-Holland en stadsregio aan het Rijk kenbaar gemaakt.

Het is nu aan het Rijk een Standpunt te bepalen. De bepaling van dit Standpunt stond tot voor kort gepland voor het tweede kwartaal van 2012. Op verzoek van de Tweede Kamer is dit uitgesteld. Het Rijk zal na de verkiezingen in september 2012 bezien of een Standpunt kan worden bepaald of dat verder uitstel noodzakelijk is.

Na vaststelling van het Standpunt zal dit worden uitgewerkt tot een Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Op basis van het standpunt worden ook de zienswijzen beantwoord die in de Inspraak Trajectnota/MER zijn ingediend.

Beter bereikbaar
De drukte maakt Rotterdam moeilijk bereikbaar. Ook de woningbouwlocaties en bedrijventerreinen in het noordelijk deel van de regio Rotterdam zijn lastig te bereiken. Bovendien heeft het doorgaande (vracht)verkeer van Hoek van Holland naar Gouda en Utrecht veel last van vertraging. In de omgeving zorgen sluipverkeer, geluidhinder en luchtverontreiniging voor veel overlast.

De nieuwe weg moet de doorstroming op de A13 en A20 verbeteren en een prettigere leefomgeving opleveren. Het noordelijke deel van de regio Rotterdam wordt beter bereikbaar.

De nieuw aan te leggen weg verbindt de A13 (bij Rotterdam Airport) met de A16 (Terbregseplein). Vanaf de A13 gezien wordt de weg parallel aan de Doenkade (N209) aangelegd. De weg buigt bij het Hoge en Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.

Soort

infrastructure

Categorie

Verkenningsfase

Sector

Infrastructuur

Regio

Rotterdam

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Oplevering

2015 Ontwerptracébesluit (OTB) en ter visie leggen
2016 Tracébesluit (TB) en ter visie leggen
2016 TB onherroepelijk
2017 Start realisatie
2021 A13/A16 open voor verkeer