Adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’

| | |

De Provincie Zuid-Holland gaat vanaf  2019  haar beleid en werkzaamheden klimaatadaptief inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling. Dat varieert van klimaatadaptief…

De Provincie Zuid-Holland gaat vanaf  2019  haar beleid en werkzaamheden klimaatadaptief inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling. Dat varieert van klimaatadaptief bouwen tot innovatieve infrastructuur en ruimte voor waterberging. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in de adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’  die vandaag is gepubliceerd.

Klimaatverandering heeft in toenemende mate impact op onze leefomgeving, de natuur, bebouwde omgeving, waterhuishouding, infrastructuur, economie en veiligheid.  Voor deze belangrijke Zuid-Hollandse thema’s heeft de provincie in kaart gebracht welke maatregelen ze, in nauwe samenwerking met partners in de regio, kan nemen om beter voorbereid te zijn op weersextremen, bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze maatregelen worden verankerd in onder meer het omgevingsbeleid. Daarmee loopt Zuid-Holland vooruit op de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin alle overheden hebben afgesproken dat klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid.

 Opvallende punten uit de strategie:

Convenant klimaatadaptief bouwen
In Zuid-Holland worden de komende decennia veel nieuwe woningen gebouwd. De provincie nam daarom het initiatief voor het ‘Convenant Klimaatadaptief bouwen.’ Gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen, natuurorganisaties, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars spraken samen af dat zij vanaf nu klimaatadaptief gaan bouwen en ontwikkelen daarvoor nu de uitgangspunten.

Kwetsbaarheden infrastructuur in kaart
De Provinciale infrastructuur onderging een eerste stresstest, waaruit bleek dat deze op dit moment klimaatrobuust zijn; 10% van wegen en vaarwegen kan kwetsbaar zijn voor weersextremen en bodemdaling. Het vervolg is verder onderzoek en aansluiting op de stresstests van andere wegbeheerders zodat een totaalbeeld ontstaat in de provincie. Ook wordt gekeken of de Provinciale infrastructuur als proeftuin voor adaptieve innovaties kan dienen.

Stesstest natuur en recreatie
De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van natuurgebieden in Zuid-Holland. Voor een aantal van deze gebieden is gekeken hoe klimaatverandering dieren en planten en landschappen beïnvloedt. Nu wordt onderzocht of en hoe het beheer daarop moet worden aangepast. Klimaatadaptatie is bovendien een uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen zoals landschapspark Zuidvleugel.

Ondergrondse waterberging
Langdurige periodes van droogte zorgen voor problemen zoals verzilting, onvoldoende water voor de landbouw. Bovenop het primaire werk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en het rijk doen op dit gebied, zet de provincie vooral in op innovatieve oplossingen voor de specifieke problematiek van Zuid-Holland. Bijvoorbeeld ondergrondse waterberging voor gietwater, brakwaterwinning als bron voor drinkwater, bescherming drinkwatergebieden en oplossingen voor verzilting en bodemdaling.

Kansen en risico’s economische sectoren
De provincie kijkt per sector naar kwetsbaarheden en kansen door klimaatverandering en bodemdaling. Voor sommige sectoren zijn er kansen voor innovatie en export, voor andere  sectoren zijn juist innovatieve oplossingen of nieuwe toekomstscenario’s nodig. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor landbouwgebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling. In combinatie met klimaatverandering zijn deze extra kwestbaar.

Provinciehuis klimaatadaptief
Een deel van het provinciehuis moet in 2019 ingrijpend verbouwd worden en daarbij is duurzaamheid een speerpunt. Zo worden de mogelijkheden voor het toepassen van slimme waterberging op de daken op dit moment onderzocht.

 Voor meer informatie:
www.zuid-holland.nl/klimaat