Projectomschrijving

Achtergrond project
Het project Blankenburgverbinding (voorheen project Nieuwe Westelijke Oeververbinding) komt voort uit de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit en het daaruit volgende Masterplan Rotterdam Vooruit.

*MIRT-verkenning *
De MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit is door Rijk en regio gestart om de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam aan te pakken. Doel: het in kaart brengen van de mogelijkheden om de bereikbaarheid in de regio (in samenhang met de ambities op het gebied van economie, ruimte, ecologie en leefbaarheid) duurzaam te verbeteren.

Masterplan Rotterdam Vooruit
Na inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen (onder andere door inwoners uit de regio Rotterdam mee te laten denken) is in 2009 het ‘Masterplan Rotterdam Vooruit’ uitgebracht. Dit plan beschrijft de visie op de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio voor de periode 2020 – 2040. Hierin is de bereikbaarheidsopgave afgestemd op ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen.

Vijf projecten
Op basis van het Masterplan hebben de betrokken bestuurders in 2010 opdracht gegeven om vijf projecten nader uit te werken:

1. Meer en beter openbaar vervoer tussen Rotterdam-Zuid en de rest van de regio
2. Beter benutten van het stedelijk en regionaal wegennet
3. Aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding
4. Verbeteren van de doorstroming op de Brienenoord- en Algeracorridor
5. Wegverbreding op de A20-oost tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda

De uitwerking van deze projecten is gebeurd in de periode 2010-2012 en vastgelegd in de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding is het eerste project dat verder uitgewerkt wordt. Over de andere prioritaire projecten zijn door bestuurders eveneens nadere afspraken gemaakt.

Rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit en NWO
De Rijksstructuurvisie dient ter verankering van de resultaten van het Masterplan Rotterdam Vooruit en bevat twee besluiten. Ten eerste de bestuurlijke beslissing t.a.v. de realisatie van de vijf prioritaire projecten en ten tweede de bestuurlijke voorkeursbeslissing t.a.v een uit te voeren variant van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding: de Blankenburgverbinding variant Krabbeplas-West.

Op 5 november 2013 is de Rijksstructuurvisie door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Met de Rijksstructuurvisie en de daarin opgenomen voorkeursbeslissing is de verkenningsfase voor Rotterdam Vooruit en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding afgerond. Na vaststelling van de Rijksstructuurvisie is de naam van het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding gewijzigd in Blankenburgverbinding.

Stand van zaken aanbesteding

Voor de gunning van de Blankenburgverbinding zijn nog maar twee partijen in de race.
Het project met een waarde van 1,2 mld is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland.

Een groep van Australische bank Macquarie, Ballast Nedam en de Belgische baggeraar DEME en een consortium van BAM, Volkerwessels, en Boskalis dingen nog mee.

Bij de Blankenburgverbinding wordt een toltunnel gerealiseerd. Aan de noordkant vrichting Vlaardingen gaat de nieuwe verbinding vrijwel direct over in een landtunnel onder de Aalkeetpolder.

Wegens het aantal inschrijvingen is er direct over gegaan tot de tweede dialoogfase waarin de plannen verder uitgewerkt worden. De dialoogfase loopt tot april 2017. Daarna gaan de partijen een aanbieding maken.
Het winnende consortium wordt verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende twintig jaar voor de verbinding. Deze zomer wordt bekend wie de klus krijgt.

Soort

infrastructure

Categorie

Verkenningsfase

Sector

Infrastructuur

Regio

Rotterdam

Contractwaarde

1.2 mld

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Oplevering

Hoe ver zijn ze nu?
Op 5 november 2013 is de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld. Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigde de verkenningsfase en is de fase van planuitwerking gestart. In deze fase is de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp-)Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn veldonderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en de natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (MER).

Parallel aan de planuitwerking werkt de regio verder aan een plan waarin concreet wordt uitgewerkt waaraan de 25 miljoen euro, die door de minister beschikbaar is gesteld voor extra inpassingsmaatregelen, aan zal worden besteed. Lees hier meer over het Kwaliteitsprogramma van de regio.

Wat is de planning?
Derde kwartaal 2015 Ontwerptracébesluit en MER ter inzage
Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. In het milieueffectrapport (MER) zijn de verwachte milieugevolgen van het project uitgewerkt voor de gekozen variant. Ook op deze plannen kan weer een reactie worden gegeven door het indienen van een zienswijze.

2016 Vaststelling Tracébesluit en MER
Op basis van reacties op het ontwerpracébesluit neemt de minister een beslissing voor het definitieve tracébesluit. Hier kunt u nog tegen in beroep gaan. Op basis van het besluit kan het project worden gerealiseerd.

2017 Start realisatie

2022 Openstelling Blankenburgverbinding