“Building with Nature, je hebt geen rivieren of Zandmotor nodig om kansen te benutten. Grote kansen voor decentrale overheden worden vaak ten onrechte onbenut gelaten.”

| | |

Building with Nature kennen we o.a. van de toepassing in projecten zoals de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde. Het project  richtte…

Building with Nature kennen we o.a. van de toepassing in projecten zoals de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde. Het project  richtte zich op het bewerkstelligen van  duurzamer kustbescherming door natuurlijke processen zoals wind en zandtransport in te zetten.

Building with Nature kan echter breder getrokken worden dan toepassing voor kustverdediging en rivierenmanagement. Het concept biedt namelijk ook kansen voor decentrale overheden.

Traditioneel wordt door partijen verondersteld dat er een afweging gemaakt moet worden tussen natuur (groen) of economie (rood). Er zijn echter praktijkvoorbeelden die laten zien dat er andere combinaties mogelijk zijn, waarbij de natuur wordt beschermd en tegelijkertijd ingezet wordt ter bevordering van de (lokale) economie – wat resulteert in een robuustere business case. Denk hierbij aan voorbeelden zoals groene recreatie, (niet)hernieuwbare energiebronnen, absorptie van geluid, wind en visuele verstoringen,  waterberging, verkoeling in de stad, bodemerosie, bestuiving, etc. Ook zonder een kustlijn en rivieren valt er dus veel te winnen met een ‘slimmere’ benadering in het ontwikkelen van klimaat-adaptieve steden.

De grote uitdaging ligt in het organiseren van de samenwerking tussen o.a. gemeenten, projectontwikkelaars, het bedrijfsleven, provincies, rijksoverheden, natuurorganisaties en waterschappers voor een integrale aanpak waarin deelbelangen niet op zichzelf staan maar zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De coherentie in de uitvoering zorgt namelijk voor evenwicht tussen de belangen van veiligheid, waterkwaliteit, economie en natuur. Daar ligt de grote potentie van Building with Nature.

Een mooi praktijkvoorbeeld van Building with Nature is het project “Building with Nature in de Stad” in de Gemeente Dordrecht.  Gestoeld op de Building with Nature principes heeft de gemeente een klimaatadaptatieprogramma opgezet o.a. gericht op het gebied van binnenstedelijk water en overlast als gevolg van extreme neerslag. Daarnaast vormt het project de Stadswerven een ecologische stapsteen voor het verbinden van Dordrecht met de Biesbosch.

Hoe Building with Nature zowel langs de kust als in de stad gematerialiseerd wordt staat centraal op 23 mei 2019 tijdens de Building with Nature Conventie 2019 georganiseerd door het PPS Netwerk Nederland i.s.m. Ecoshape, Hoogwaterbescherminsgprogramma en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op deze dag verzorgen verschillende ervaringsdeskundigen (o.a. overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, waterschappen en bedrijven) masterclasses en werksessie over hoe u in samenwerking met andere disciplines een impuls kunt geven aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuur met oog voor veiligheid, waterkwaliteit en economie in steden en regio’s.

Sprekers zijn o.a.: Wendy Olivier (LIFE IP Deltanatuur, Ministerie van Economische Zaken), Fokko van der Groot (Ecoshape), Matthijs van Buurman (Provincie Groningen), Stephanie Janssen (Deltares), Jornand Veldman (Gemeente Delfzijl), Anita Willig (Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier) en Ellen Kelder (Gemeente Dordrecht).

Klik hier voor meer informatie over het programma en (gratis) aanmelding.