Een overzicht van normalisatie rond energie-efficiency

| |

Uit het werkveld energie management

Er is een toenemende behoefte aan standaardisatie en transparantie vanuit zowel de markt als de potentiële ESCo-gebruikers. De NEN kan een rol gaan spelen bij ESCo’s. Hierbij valt te denken aan (internationale) normen over audits of energiemanagement. Of aan het beheer van certificeringsschema’s (bijvoorbeeld voor een keurmerk) of het registerbeheer (van bijvoorbeeld gekwalificeerde personen of partijen).

Internationale ISO norm, Europees overgenomen:

NEN ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use

Indien bedrijven de systematiek voor energiemanagement invoeren wordt structureel aandacht geschonken aan de energiehuishouding en in alle besluitvorming en handelen energiebesparing meegenomen.

ESCO’s kunnen in eigen bedrijfsvoering ISO 50001 implementeren en daarmee aantoonbaar maken dat men de eigen bedrijfsvoering energie-efficiënt uitvoert en dat men zelf ook weet wat dat betekent.
ESCO’s kunnen als dienstverlening implementatie van energiemanagement volgens ISO 50001 aanbieden.
ESCO’s kunnen bij bedrijven waarmee prestatiecontracten worden afgesloten en de energiehuishouding door de ESCO wordt overgenomen , energie management volgens ISO 50001 invoeren. Hierdoor wordt gestimuleerd dat binnen die organisaties energie-efficiency centraal staat in alle relevante besluitvorming en handelen. Voor ESCO’s is het belangrijk dat de organisatie waarmee een energieprestatiecontract wordt afgesproken in dit opzicht de juiste attitude heeft.

De norm is Europees overgenomen en een Europese norm is toen ingetrokken. In de Europese directives wordt informatief verwezen naar de ISO 50001. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig AgendschapNL) vervangt haar eigen referentie energiezorg door ISO 50001. Daardoor wordt de ISO 50001 ook van belang in het kader van meerjarenafspraken energie efficiency

Europese NEN normen:

NEN EN 15900: ‘Energy Efficiency Services – Definitions and essential requirements, qualification procedures’.

Deze norm stelt eisen aan energiediensten zoals geleverd door ESCO’s

NEN 16247-1:2012 Energy audits – Part 1: General requirements.

Deze norm geeft de systematiek voor doorlichting van de energiehuishouding bij organisaties.

Voor ESCO’s is het belangrijk de 0 situatie te kennen en te weten welke maatregelen genomen kunnen worden. Tevens is het belangrijk de energhuishouding op gezette tijden te evalueren m.b.v. een audit. De norm is generiek van karakter.

Naast deze norm die in 2012 gepubliceerd is, worden momenteel de volgende Europese audit normen ontwikkeld:
– Energie-audits – Deel 2: Gebouwen (EN 16247-2)
– Energie-audits – Deel 3: Processen (EN 16247-3)
– Energie-audits – Deel 4: Transport (EN 16247-4)
– Energie-audits – Deel 5: Competentie van energie-auditoren (EN 16247-5).

De Europese Commissie heeft in het kader van de energy efficiency directive (EED) een mandaat afgegeven voor de ontwikkeling van deze normen set voor energy audits. Dit heeft als uitwerking dat deze normen een grote rol (gaan) spelen binnen alle Europese landen.

Internationale ISO normen:

ISO 50002 Energy Audits

Wordt binnenkort gepubliceerd. De Europese norm NEN 16247-1 heeft als brondocument gediend voor deze norm. Volgende stap is een afweging binnen Europa of de Internationale norm de Europese kan vervangen.

In ontwikkeling zijn de volgende voor ESCO’s relevante ISO normen:
– Begeleiding bij de implementatie, het onderhoud en het verbeteren van energiemanagementsystemen (ISO 50004)
– Energie baseline & Energieprestatie-indicatoren – Algemene principes en gebruiksrichtlijnen (ISO 50006).
– Bewaken, meten en controleren van de energieprestatie van organisaties (ISO 50015)
– Bepaling van de energiebesparing in organisaties en bedrijven (ISO 17747)

ESCoNetwerk.nl, 11 juli 2014