Gemeente Zutphen stimuleert energieprestatiecontracten bij WKO’s bij onderwijshuisvesting

| |

Gemeente Zutphen wijzigt de kaderstelling huisvesting onderwijs zodat aanvullende installatietechnieken kunnen worden bekostigd die een CO2 neutrale energie exploitatie van scholen mogelijk maken bij nieuwbouw…

Gemeente Zutphen wijzigt de kaderstelling huisvesting onderwijs zodat aanvullende installatietechnieken kunnen worden bekostigd die een CO2 neutrale energie exploitatie van scholen mogelijk maken bij nieuwbouw met een energieprestatiecontract.

waarmee bij nieuwbouw van scholen aanvullende installatietechnieken kunnen worden bekostigd die een CO2 neutrale energie exploitatie van scholen mogelijk maken;

Het bestuur van de Stichting Archipel heeft plannen ontwikkeld om de nieuwbouw van de A. v.d. Endeschool te voorzien van installatietechnieken (WKO en zonnepanelen) waarmee een CO2 neutrale energie exploitatie van de school mogelijk wordt. Om de plannen te kunnen uitvoeren heeft het bestuur gevraagd of de gemeente hiervoor ook financiële middelen beschikbaar wil stellen.

Dit verzoek past in de duurzaamheidvisie en doelstellingen van de gemeente, maar binnen de reguliere geldmiddelen van de begroting en de bestaande verordening voor de onderwijshuisvesting kan de vraag van het schoolbestuur niet worden gehonoreerd. Een dergelijk verzoek kan ook alleen worden gehonoreerd als daarvoor de gemeentelijke verordening voor de onderwijs huisvesting in verband met de gelijke rechten en financiële gelijkstelling wordt gewijzigd en bijzondere geldmiddelen beschikbaar zijn.

Beoogd effect

In de toekomst bij nieuwbouw van scholen technieken toe te passen die een CO2-neutrale energie exploitatie van een schoolgebouw mogelijk maken.

1.d. Een energie prestatiecontract is in de verordening opgenomen.

Om te garanderen dat een CO2 neutrale techniek met WKO goed functioneert in schoolgebouwen is het noodzakelijk dat het schoolbestuur een (all over) prestatiecontract (eventueel met boeteclausule) afsluit met de aannemer. Bij de aanvraag van de voorziening is dit als een verplichting voor de schoolbesturen opgenomen. Het is verstandig dat een schoolbestuur een dergelijk contract door een onafhankelijk adviseur laat toetsen.

Voor het goed functioneren van een WKO installatie is het noodzakelijk dat de technieken binnen en buiten het schoolgebouw goed zijn afgestemd. Een WKO installatie bestaat in principe uit drie onderdelen: bron, warmtepomp en afgiftesysteem. Deze drie onderdelen moet goed op elkaar afgestemd zijn en aan de comforteisen van de school voldoen. Van belang is dat op het afleverpunt in de school een garantie wordt afgegeven over het aan te leveren vermogen, de aanvoertemperaturen in de winter en zomer. Het energieprestatie contract bij de A. v.d. Ende school gaat onderdeel uitmaken van het totale prestatiecontract dat wordt afgesloten vanuit het PvE voor de Design&Build opdracht.