Grootste aanbesteding in Nederland op gebied van publiek vervoer succesvol afgerond

| | |

De aanbesteding voor het leveren van ‘publiek vervoer in Groningen en Drenthe’ is definitief gegund. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort waarin…

De aanbesteding voor het leveren van ‘publiek vervoer in Groningen en Drenthe’ is definitief gegund aan Taxi Nuis, UVO, Connexxion, De Grooth en DVG met franchisenemers TCZ en Taxi Dorenbos. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort waarin 35 Groningse en Drentse gemeente zijn aangehaakt. Groningen en Drenthe zullen hiermee nog intensiever samenwerken aan de verdere integratie van publiek vervoer en daarbij de afstemming met het openbaar vervoer. Het NIC, expert in aanbesteding en inkoop, heeft beide provincies bijgestaan in het aanbestedingsproces.

Door deze publiek-publieke en publiek-private samenwerking kunnen overheden vervoer ook op langere termijn goed en betaalbaar aanbieden aan haar inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. De vervoerders Taxi Nuis, UVO, Connexxion i.c.m. De Grooth vervoer, De Vier Gewesten i.c.m. Taxi Dorenbos en TCZ, zullen per 9 april 2018 voor publiek vervoer gaan rijden.

Grootste aanbesteding
Nergens in Nederland is zo’n grootschalige aanbesteding – zowel geografisch, als het aantal opdrachtgevers, als het aantal vervoersvormen- op het gebied van publiek vervoer uitgevoerd. Ruim twee jaar hebben 35 gemeenten, de beide provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe, de aanbesteding voorbereid en gezamenlijk in de markt gezet. Bijzonder is ook dat er een groot aantal verschillende vervoersstromen zijn opgenomen; te weten het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer, Participatiewetvervoer, de Hubtaxi en ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer.

Contractperiode
De contracten met de (nieuwe) vervoerders gaan in per 9 april 2018. Tot deze datum rijden ook de lijnbelbussen ongewijzigd door. De ingangsdatum voor het leerlingenvervoer is 1 augustus 2018. Gemeenten en het OV-bureau maken afspraken met de (huidige) vervoerders voor de periode 1 januari 2018 – 8 april 2018. Dit is de periode tussen het aflopen van de huidige vervoerscontracten en ingangsdatum van het nieuwe contract. Publiek Vervoer benadrukt dat de continuïteit van vervoer voor WMO-pashouders en leerlingen in het leerlingenvervoer in Groningen en Drenthe wordt gewaarborgd.

Zonder rechterlijke tussenkomst
Dit aanbestedingsproces is geheel zonder gerechtelijke tussenkomst afgerond. Begin oktober werd het gunningsbesluit -en daarmee de vervoerders voor de komende jaren- bekend. Tijdens de wettelijke bezwaartermijn (de zogenoemde Alcatel-periode) heeft geen enkele vervoerder een kort geding aangespannen. Dat wil zeggen dat geen van de vervoerders het gunningsbesluit aanvecht en dat de gunning nu definitief is. Wel heeft één van de vervoerders nadat zij een ingespannen kort geding tijdens het aanbestedingsproces weer heeft ingetrokken, de Commissie van Aanbestedingsexperts ingeschakeld. De Commissie is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende adviezen. Van de 11 klachtonderdelen zijn er 3 (deels) gegrond verklaard, 1 is niet in behandeling genomen en 7 zijn ongegrond verklaard. Publiek Vervoer dankt de Commissie voor haar adviezen, opdat volgende aanbestedingstrajecten nog verder kunnen worden verbeterd. Publiek Vervoer ziet op grond van het advies geen aanleiding om nu nog tot heraanbesteding over te gaan.

PPS Netwerk Nederland, Het NIC en Publiek Vervoer, 17 november 2017