Projectomschrijving


De gemeente zoekt één opdrachtnemer ten behoeve van het project. Het doel van het Project Havenontwikkeling Waalwijk is de toegankelijkheid van de industriehaven van Waalwijk voor de toekomst te blijven garanderen, alsmede het vergroten van de capaciteit van de haven van Waalwijk door middel van een nieuwe insteekhaven. De sluitingsdatum van de aanbesteding is op 13 oktober 2015. Klik hier voor meer informatie De belangrijkste werkzaamheden en onderwerpen van deze overeenkomst – nader uit te werken in de dialoogfase – zijn: •Het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe insteekhaven die geschikt is voor scheepvaart-klasse III t/m V (CEMT), waaronder mede moet worden begrepen: (a)de aanleg van oeverconstructie/kade (minimaal 450 meter); (b)nat en droog grondwerk ten behoeve van de nieuwe insteekhaven; en ©de aanleg van de nieuwe watergang; •Het gedurende 25 jaar onderhouden van de insteekhaven inclusief de kade grenzend aan het water; •De koop en verkoop van (minimaal) circa 9 ha grond, bestemd voor realisatie en exploitatie van een containerterminal en daaraan gerelateerde doeleinden, al dan niet in combinatie met bulk (hierna ook: “de terminalgronden”); •Het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe primaire waterkering en wegen, alsmede het verwijderen van de bestaande primaire waterkering en infrastructuur ter plaatse en het gedurende 25 jaar onderhouden van haven en kade; •De financiering van de benodigde investeringen in de insteekhaven •Het opstellen van een bestemmingsplan en doorlopen van de procedure. Door de realisatie van het Project, komt de kade en het terrein grenzend aan de nieuw aan te leggen insteekhaven (minimaal circa 9 ha grond) beschikbaar voor de realisatie en exploitatie van in ieder geval een containerterminal en daaraan gerelateerde doeleinden. Onderdeel van de te sluiten DBFMO-overeenkomst is de overdracht van deze gronden aan de opdrachtnemer middels gronduitgifte door de gemeente Waalwijk. Reguliere aanbesteding medio 2018 Na de eerdere integrale (DBFMO) aanbesteding, die geen bieding heeft opgeleverd, heeft de gemeente in januari 2017 de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand genomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in een afrondende fase. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan is in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over een goede oplossing, nu de watersporters hun huidige plek moeten opgeven voor de nieuwe insteekhaven. Eind 2018 is de aanbesteding gestart. Medio 3e kwartaal 2019 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure bekend en zal de raad een gunningsbesluit worden voorgelegd.

Soort

regional

Categorie

DBFMO

Sector

Gebiedsontwikkeling

Regio

Waalwijk

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk