Integraal Project Management (IPM): “Leer vooral van de kennis en ervaring van collega-overheden”

| | |

De opgaven van waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van o.a. wegen, gebouwen en waterwerken is cruciaal.…

De opgaven van waterschappen, gemeenten en provincies worden steeds groter en complexer. Het goed managen en beheersen van o.a. wegen, gebouwen en waterwerken is cruciaal. Veel organisaties kiezen daarom te werken met Integraal Projectmanagement (IPM) om de projectbeheersing en het risicomanagement te verbeteren, omgevingsmanagement te versterken en de projecten efficiënter te organiseren en uit te voeren.

Rob Jongkind (voormalig Projectdirecteur Rijkswaterstaat en nu als adviseur werkzaam bij Balance) vertelt voor welke uitdagingen we staan met IPM op decentraal niveau en waar de echte winst te behalen is.

Rob Jongkind: “Ongeveer de helft van alle Waterschappen en Provincies werkt op dit moment met IPM. Waterschappen doen dat bijvoorbeeld voor projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en besluiten IPM veelal voor het totale werkpakket in te voeren. Ook zien wij dat provincies IPM inzetten voor diverse samenwerkingsprojecten met het Rijk. Gemeenten staan nog aan de vooravond van de invoering ervan.”

Waar liggen op dit moment de grootste kansen en issues?

“IPM op Rijksniveau gaat vaak over de echt grote infrastructurele projecten. Bij de toepassing van IPM bij op decentraal niveau liggen er vooral kansen bij kleinere projecten in de infrastructuur -en watersector. De uitdaging is om deze te bundelen tot clusters. Voor deze clusters loont het om IPM toe te passen.

Het overstappen van projecten met een projectleider naar werken in teamverband, vraagt echter om een gedragsverandering omdat het een andere wijze organiseren is dan men gewend jarenlang was. Professionalisering van projectmanagement vraagt ook om het verbeteren van het interne opdrachtgeverschap, het samenspel tussen beheerder/asset-manager en het project.”

Wat zijn de grootste do’s en don’ts bij IPM?

“Commitment van de directie is erg belangrijk. Als er gekozen is voor IPM, dan moet het ook binnen alle afdelingen van de organisatie worden doorgevoerd en niet 1 of 2 afdelingen. Het invoeren van IPM is namelijk alleen zinvol door alle medewerkers te betrekken. Leer ook vooral van de kennis en ervaring van andere organisaties om te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden.

Het IPM-model is in feite een nieuw organisatiemodel met een vast team waarin het uitgangspunt is om alle disciplines en rollen: projectmanagement, risicobeheersing, technisch management, contractmanagement en omgevingsmanagement inhoudelijke te verbeteren. Daar is de echte winst te behalen.

De don’ts zijn: Probeer vooral niet de werkwijze van Rijkswaterstaat te kopiëren. Verder heeft het geen zin om IPM voor enkele projecten in te voeren.”

*Kennisbijeenkomst: Het toepassen van Integraal Projectmanagement (IPM) op decentraal niveau
– 15 februari 2017, Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch*

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en Balance op 15 februari (14.00-17.00) bij Waterschap Aa en Maas (‘s-Hertogenbosch) een kennisbijeenkomst IPM voor o.a. afdelingshoofden, teamleiders en projectmanagers van decentrale overheden waarbij diverse publieke en private praktijkexperts de kennis en ervaringen met IPM delen en ingaan op waar voor u de grootste kansen en issues liggen. Bovenstaande doelgroep kan zich gratis aanmelden.

Klik hier voor het programma en aanmelding

PPS Netwerk Nederland, 12 januari 2017