Jos Roijmans (gemeente Eindhoven): “PPS heeft gezorgd voor een duurzame en langjarige oplossing voor ons mobiliteitsvraagstuk en daarmee een betere bereikbaarheid van de stad”

| | |

Traditioneel gezien is parkeerbeheer een lastig dossier voor gemeenten. Kosten wegen doorgaans niet op tegen de baten, de inkomsten kunnen moeilijk gebudgetteerd worden, de discussie…

Traditioneel gezien is parkeerbeheer een lastig dossier voor gemeenten. Kosten wegen doorgaans niet op tegen de baten, de inkomsten kunnen moeilijk gebudgetteerd worden, de discussie over kerntaken van de gemeente speelt regelmatig op en dan zijn er ook nog belangen van commerciële parkeerbedrijven. Steeds vaker blijkt echter dat wanneer een gemeente het parkeerbeleid in de stad anders gaat organiseren, veel van de traditionele bezwaren kunnen worden ondervangen en anderzijds ruimte wordt ‘vrijgespeeld’ voor nieuwe initiatieven en kwaliteitsverbeteringen. Daarmee wordt het anders en slimmer organiseren van parkeren en daarmee bereikbaarheid in steden via PPS-constructies een serieuze optie die nader onderzocht moet worden. PPS Netwerk Nederland organiseerde op 11 maart jl. i.s.m. de gemeente Eindhoven, AKD Advocaten en VolkerWessels een praktijkseminar waar aan de hand van de casus Mobility-S inzichtelijk gemaakt werd waar de (on)mogelijkheden liggen van PPS in relatie tot parkeren in garages en de openbare ruimte.

Jos Roijmans (programmamanager gemeente Eindhoven): “De herstructurering van Strijp-S op het voormalige Philips-bedrijventerrein, onderdeel van de Spoorzone Eindhoven, is inmiddels een schoolvoorbeeld geworden van hoe je door integrale samenwerking tussen gemeente, corporaties en marktpartijen bestaande bedrijfsgebouwen een nieuwe – al dan niet tijdelijke – bestemming kunt geven. In 2013 richtten de gemeente Eindhoven en VolkerWessels Mobility-S op. Dit mobiliteitsbedrijf organiseert de (bovengrondse) parkeeropgave op gebiedsniveau. Parkeren wordt voor het merendeel uit de opstalontwikkeling gehaald omdat het realiseren van grote ondergrondse parkeergarages in de huidige tijd niet meer financieel gedragen kan worden. De PPS Mobility-S legt zich niet alleen toe op het parkeervraagstuk, maar is ook een vehikel om het delen van auto’s en alternatieven voor autogebruik te stimuleren. Die moeten de verkeersstromen tussen bijvoorbeeld Strijp-S, het station, de High Tech Campus, het stadscentrum en het vliegveld in goede banen leiden. Deze unieke Publiek Private Samenwerking heeft gezorgd voor het mobiliseren van de nodige flexibiliteit, creativiteit en innovatie binnen dit project en het succesvol realiseren ervan”.

Thijs van Dieren (projectdirecteur VolkerWessels/Strijp-S Eindhoven): “PPS heeft ervoor gezorgd dat wij de diverse programma’s en projecten binnen Strijp-S een plek hebben kunnen geven en hebben kunnen realiseren. Er bewust gekozen voor een langetermijn samenwerking van 30 jaar om de kwaliteit en continuïteit van de projecten te waarborgen. Daarbij is er sprake van een continue monitoring om de behoefte binnen het gebied in de gaten te houden en waar nodig is in te spelen op die behoefte”.

Van Dieren noemt het commitment van partijen en de continuïteit in de projectorganisaties als belangrijke succesfactoren. “Binnen de oorspronkelijke kaders van de PPS ontwikkelen we ‘pluspakketten’ met partners. Het is dus geen dichtgetimmerde samenwerking, maar een samenwerking vanuit een open houding naar de markt toe waarbij de taken en risico’s liggen bij de partijen die deze het beste kunnen managen”, aldus van Dieren.

PPS Netwerk Nederland, 11 maart 2014