Kunt u als schoolbestuur uw nieuwe verantwoordelijkheid over het onderwijshuisvesting aan? – 14 oktober 2014 Utrecht

Risico of kans? Met ingang van 2015 wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing van de…

Met ingang van 2015 wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing van de onderwijshuisvesting in het primair onderwijs overhevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Daarnaast wil het Kabinet ongebruikt (onderhoud)budget van gemeenten overhevelen naar de schoolbesturen maar hier is het laatste woord waarschijnlijk nog niet over uitgesproken (zie motie Buma). Hoe moeten we dit duiden: in welke scenario’s hebben we te maken met welke kansen of juist risico’s voor u als schoolbestuur of gemeente?

BouwregieNetwerk organiseert in samenwerking met BOB Advies, Gemeente Breda, Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, Kleissen en Partners en de Onderwijsspecialisten op 14 oktober een gratis seminar waarin de gevolgen, consequenties en ervaringen met deze ‘overheveling’ aan bod komen. Het gaat hierbij dus niet om met vingers te wijzen naar schoolbestuur of gemeente maar om met elkaar te verkennen waar vanuit de diverse verantwoordelijkheden slimme, nieuwe routes liggen.

De gemiddelde onderwijshuisvesting voldoet vaak niet meer aan de eisen van de tijd: Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is de gemiddelde leeftijd van PO scholen 38 jaar (bron blz 36). Dit terwijl er steeds minder geld naar de scholen gaat en (dus ook) financiële reserves afnemen. Hiermee ontstaat vaak een situatie van achterstallig onderhoud, functionele gebreken, een slecht binnenklimaat en energetisch onverantwoorde situaties. Anderen hebben zaken juist weer wel op orde: waar ligt dat dan aan?

Het is duidelijk dat gemeenten diverse routes volgen: soms zijn financiële middelen duidelijk geoormerkt naar de toekomst toe en in andere gevallen wordt er meer op een ad-hoc basis gewerkt op basis van acute situaties. Anders dan het vaststellen wat de juiste budgetering- en uitvoeringssystematiek is, zou het hier eigenlijk eerst moeten gaan over hoe we hier de gezamenlijke verantwoordelijkheden het beste kunnen waarborgen.

De overheveling van het buitenonderhoud in 2015 kan volgens de Algemene Rekenkamer risico’s met zich meebrengen omdat schoolbesturen zonder reserves inhaalslagen moeten maken, er ontoereikende expertise is om de nieuwe rollen te kunnen vervullen en de berekening en verdeling van niet bestede middelen onduidelijk is. Toch zullen er naast risico’s bovenal kansen optreden. Immers, schoolbesturen komen nu aan het roer te staan voor de uitvoering van het gehele onderhoud. Dit biedt kansen voor nieuwe realisatievormen en samenwerkingsvormen (coöperaties, corporaties) ter optimalisatie op het gebied van planning en onderhoud. Deze mogelijkheden zullen echter voor elke onderwijsinstelling anders liggen.

Na afloop van het seminar heeft u inzicht in de strategische keuzes en de daarbij behorende concrete vervolgstappen om e.e.a. voor u als school of gemeente verantwoord georganiseerd te krijgen ten aanzien van de overheveling scholenonderhoud.

Datum: Dinsdag 14 oktober 2014
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht
Kosten: gratis voor (de)centrale overheden en onderwijsinstellingen. Andere partijen betalen €295,-
Aanmelden: aanmelden@bouwregienetwerk.nl o.v.v. ‘Decentralisatie Scholenonderhoud’

Programma

13.30 uur: Inloop/ontvangst

14.00 – 14.15 uur: Welkom/introductie

14.15 – 14.45 uur: Meer inzicht in de complexiteit van de vervangingsopgave, krimp en de actuele discussie over ambitie- en kwaliteitsniveaus van onderwijshuisvesting.
Marco van Zandwijk, Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK)

14.45 – 15.15 uur: Welke stappen zou u als gemeente of onderwijsinstelling moeten zetten om uw toekomstperspectief in kaart te brengen en kansen te verzilveren.
René Middelkoop, Directeur en adviseur BOB Advies

15.15 – 15.30 uur: Pauze

15.30 – 16.00 uur: Hoe de gemeente Breda de doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO in praktijk brengt. Over het benutten van kansen en de succesvolle samenwerking met de schoolbesturen.
Rob Hoogzaad, Procesregisseur Onderwijshuisvesting Gemeente Breda

16.00 – 16.45 uur: Strategische, toekomstbestendige huisvesting organiseren in een dynamische omgeving
Hennie Loeffen, College van Bestuur de Onderwijsspecialisten i.s.m. Jan-Pieter van Laar, Kleissen & Partners

16.45 – 17.00 uur: Vraag en antwoord

17.00 uur: Borrel en uitwisselingsmogelijkheden