Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen via DBFMO-contract aanbesteed

| | |

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen wordt via een DBFMO aanbesteed. De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is een operationele kazerne die werk- en verblijfsruimte moet gaan…

Het Project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die onder de uit deze aanbesteding voortvloeiende DBFMO-overeenkomst moeten worden uitgevoerd. Dat houdt in dat het ontwerpen, bouwen, leveren van facilitaire diensten, leveren van middelen, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne bij een consortium van marktpartijen wordt neergelegd. De gebruiker van de kazerne het ministerie van Defensie, in het bijzonder het Korps Mariniers, onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten. Dit geschiedt op de locatie aan de Buitenhaven, een voormalig Olau terrein en een binnendijks deelgebied in Vlissingen.

Kenmerken

– Om de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne succesvol te maken, worden een kazerne en dienstverlening geambieerd die het primaire proces perfect ondersteunen. De volgende kenmerken zijn daarin fundamenteel: Gebruiksvriendelijk, Efficiënt georganiseerd, Robuust, Flexibel en Representatief. De landschappelijke inrichting en het interieur van de bouwwerken is afgestemd op de bedrijfsprocessen van Defensie c.q. het Korps Mariniers.

– Looptijd van het contract is vooralsnog vastgesteld op 25 jaar vanaf de Beschikbaarheiddatum. Tijdens de dialoogfase zal bezien worden of de Projectfinanciering in relatie tot deze doorlooptijd realistisch is in het dan heersende financiële klimaat.

– De grond wordt in erfpacht verkregen van de Provincie Zeeland. De nieuwe kazerne komt in eigendom van de Staat.

– Het project betreft de nieuwbouw van de kazerne op de beschikbare kavel, waarbij rekening gehouden moet worden met significante krimp en groei in de toekomst.

– Bruto vloeroppervlakte (BVO), indicatief onderverdeeld in: bouwwerken (circa 100.000 m2 BVO) en buitenruimte (circa 80.000 m2 BVO).

Bouwwerken
– Legering; de logiesfaciliteiten voor de mariniers, rekeninghoudend met de verschillende rangen;
– Kantooromgeving;
– Diverse bijzondere functies zoals; sportgebouw, wapenopslag, garagewerkplaats en medische voorziening.

Buitenruimte
– Diverse bijzondere functies zoals; hindernisbaan, helicopterlandplaats, excercitieterrein en schietbanen;
– Parkeren; een parkeervoorziening voor auto’s, fietsen en motoren;
– Parkeren; een parkeervoorziening voor militaire voertuigen;
– Infrastructurele voorzieningen; er zullen op het terrein wegen en andere infrastructurele voorzieningen moeten worden aangebracht.

De gunningscriteria worden uitgewerkt op basis van de volgende thema’s:
– Gebruikswaarde,
– Belevingswaarde,
– Toekomstwaarde,
– Prijs.

In de dialoog zal specifiek worden ingegaan op de projectrisico’s en de gunningscriteria.

Naast ontwerp, bouw en financiering behoren tot de scope:

– Sloop van bestaande marinekazerne (deels)
– Algehele inrichting en aankleding van de gebouwen (meubilering en afwerking)
– Verhuizingen
– Voorziening consumptieve diensten
– Schoonmaak
ICT-infrastructuur
– Reststoffenmanagement
– Groenvoorziening
– Onderhoud van gebouwen en terreinen.

De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is een operationele kazerne die werk- en verblijfsruimte moet gaan bieden aan circa 3.000 militairen.

Voorziene Beschikbaarheidsdatum: 2019

Nadere informatie kunt u vinden in het ambitiedocument. Het ambitiedocument kan worden gedownload via www.tenderned.nl.

PPS Netwerk Nederland, 13 januari 2015