Projectomschrijving

Stichting Sint Josephscholen uit Nijmegen is voornemens om de realisatie van kindcentrum Het Octaaf aan te besteden middels een DBME-contract. Hierbij wordt het ontwerp, de bouw, het onderhoud en energiemanagement uitbesteed aan de markt. De opdracht betreft de nieuwbouw van een multifunctioneel kindcentrum van circa 2.350 m² brutovloeroppervlak (bvo), waarin o.a. een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een welzijnsorganisatie worden gehuisvest. De beoogde contractperiode is in principe de periode voor ontwerp en bouw met 15 jaar onderhoud- en energiemanagement vanaf oplevering van het gebouw. Kiezen voor integrale oplossing Er is gekozen voor een integrale opdracht van ontwerp, bouw, onderhoud en energie omdat de opdrachtgever een kwalitatief hoogstaande duurzame huisvesting wenst, innovatieve oplossingen uit de markt wil halen en ontzorgd wil worden op de gebouwprestaties en financiële lasten in de exploitatiefase. Opdrachtgever heeft de ambitie om een bijna energieneutraal gebouw (BENG) te realiseren. Het nieuwe gebouw moet zorgvuldig ingepast worden in de omgeving met een functioneel en aantrekkelijk terreinontwerp. De inrichting van het gebouw moet een sfeer en functionaliteit hebben die goed aansluit op de doelgroep. De aanbesteding De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese concurrentiegerichte dialoog. De aanbesteding is opgedeeld in twee fasen, namelijk de selectiefase (fase 1) en de dialoogfase (fase 2). In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria. In fase 2a worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om, na één dialoog, hun visie te presenteren. Op basis van deze visies worden drie partijen geselecteerd om in fase 2b, na twee dialogen, een inschrijving te doen en deze te presenteren. In fase 2 van de aanbesteding worden de taakstellende budgetten gegeven voor de stichtingskosten, de onderhoudskosten en de energiekosten. Het gebouw heeft een omvang van circa 2.350 m2 bvo. De beoogde contractperiode is in principe de periode voor ontwerp en bouw, vermeerderd met 15 jaar onderhoud- en energiemanagement in de gebruiksfase, vanaf oplevering. De voorliggende leidraad bevat de informatie voor de selectieprocedure voor het project. HEVO maakt de integrale vraagspecificatie voor de aspecten Design-Build-Maintain-Energy met een looptijd van 15 jaar exploitatie. HEVO organiseert de gehele aanbestedingsprocedure en stelt de contracten op. De bouw zal starten in september 2017.

Soort

regional

Categorie

DBME

Sector

Onderwijshuisvesting

Regio

Nijmegen

Opdrachtgever

Stichting Sint Josephscholen

Opdrachtnemer

n.n.b.