Online masterclass: Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed

| |

We gaan in op strategie, focus op stakeholders en het beheersen van organisatorische prestaties en risico’s, maar ook over groepsdynamiek in projectteams, leiderschap, individuele competities…

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels. Opdrachtgevers maken een transitie van bezit naar gebruik en hebben te maken met andere financieringsmodellen en langjarigheid van opgaves.

Rol gemeenten in de energietransitie

Mede vanwege hun rol in de realisatie van het energieakkoord geldt voor gemeenten meer dan ooit dat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie om verduurzamingsopgaven succesvol te kunnen implementeren en de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen te benutten. Overheden heb- ben steeds minder financiële middelen en handen en worden daarbij geacht complexe opgaven in goede banen te leiden. Goed samenwerken met betrokken counterpartners in de keten om de verduurzamingsopgave te realiseren in deze complexe omgeving, is dus meer dan ooit een ‘need to have’ vaardigheid. De verduurzamingsambities maken dat we steeds meer moeten gaan denken in scenario’s bij het ontwerpen van oplossingen, ‘lenigheid’ en ‘vlugheid’ moeten inbouwen en van een ‘productfocus’ naar een ‘relatie- focus’ moeten gaan. Valkuil hierbij is dat we ‘samenwerking’ vooral kennen en toepassen vanuit de persoonlijke levenssfeer als in vriendschap e.d. Het samenwerken waar we het hier over hebben gaat echter over samenwerken binnen de eigen organisatie en met andere organisaties. Daar spelen andere belangen een rol, zeker in de dynamische omgeving waarin we ons bevinden. Zo kan een bedrijf worden overgenomen, een publieke partij kan te maken krijgen met ander beleid, nieuwe technologieën doen hun intrede: hoe opereren partijen in die context langjarig succesvol samen? Hét moment om met verschillende partijen je ideeën, plannen, ervaringen en contacten te delen op het gebied van de realisatie van de energietransitie binnen uw gemeente en regio.

Leerdoelen

Gedurende deze masterclass op 9 en 18 maart 2021 wordt u op de hoogte gebracht van relevante aspecten om de energietransitie binnen uw gemeente en regio slim vorm te geven door de samenwerking in duurzaamheidsprojecten, zowel intern als over de organisatiegrenzen heen optimaal te organiseren. We gaan in op strategie, focus op stakeholders en het beheersen van organisatorische prestaties en risico’s, maar ook over groepsdynamiek in projectteams, leiderschap, individuele competities van teamleden. Daarmee kunt u de samenwerking zo organiseren dat de verduurzaming een project wordt dat transparantie, vertrouwen en voorspelbaarheid vergroot en een win-win op de korte én lange termijn betekent voor alle betrokkenen. U vergaart o.a. kennis en inzicht in:

  • het in kaart brengen van alle facetten die op uw afkomen in een energietransitie
  • hoe u een vormvaste realisatie en implementatie van duurzaamheidsambities organiseert
  • hoe u zorgt voor de voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen en buiten de organisatie.
  • hoe je een goede business case ontwikkelt; hoe u kansen binnen uw gemeente zo optimaal mogelijk benut.
  • hoe u uw nieuwe partners selecteert en de samenwerking organiseert.
  • samenwerkingsvormen, aanbesteden en hoe u voor regie zorgt en flexibel blijft in de samenwerking.
  • hoe u juridisch voor stabiliteit zorgt in het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners
  • hoe om te gaan met mogelijke risico’s.
  • hoe u tot een haalbaar business case en de juiste energiemix komt

Programma en aanmelden >>