Praktijkseminar ‘Aan de slag met de Omgevingswet’: van voorbereiding naar implementatie – 15 juni 2017 The Edge Amsterdam

| | |

Over welk instrumentarium gaat de overheid nu precies beschikken voor de Omgevingswet? Wat betekent dit voor gemeenten (maar ook voor bedrijven)? Hoe kunnen gemeenten anticiperen…

Nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving
De Omgevingswet beoogt onder het motto “Eenvoudig beter” het complete rechtsgebied van het omgevingsrecht te uniformeren en te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Nagenoeg alle onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving krijgen een plaats in de wet. De wet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. In die instrumenten staat niet één deelbelang centraal, maar wordt een gebied als geheel bekeken. Als gevolg hiervan verdwijnen onder meer alle gemeentelijke bestemmingsplannen en komt daar per gemeente één omgevingsplan voor terug. Daarin zullen ook regels terugkomen die nu in afzonderlijke verordeningen staan.

Gemeenten bereiden zich voor
Voor een belangrijk deel is de wet inmiddels in het Staatsblad verschenen; de inwerkingtreding wordt vervolgens voorzien in 2019. Dat is nog ver, maar gemeenten zijn al druk bezig om ervoor te zorgen dat zij straks met het instrumentarium van de Omgevingswet uit de voeten kunnen. In dit verband is van belang dat burgers, bedrijven en overheden samen verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving, maar dat de gemeente hier uiteindelijk wel belangrijke bevoegdheden voor heeft. De Omgevingswet regelt nu wat de overheid moet doen en hoe ver de overheid daarin mag gaan ten opzichte van burgers en bedrijven. Het is belangrijk daarvan op de hoogte te zijn en daarop zo nodig te anticiperen.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?
PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. het interbestuurlijke implementatieprogramma “Aan de slag met de Omgevingswet” (RWS, VNG, IPO en UvW), Gemeente Kaag en Braassem en AKD Advocaten op 15 juni a.s. (14.00-17.00) in The Edge Amsterdam (’s werelds meest duurzame kantoorgebouw) een seminar waarin uiteen wordt gezet over welk instrumentarium de overheid nu precies gaat beschikken. Wat betekent dit voor gemeenten (maar ook voor bedrijven)? Hoe kunnen gemeenten anticiperen op de komst van de Omgevingswet? Het seminar helpt u om deze vragen te beantwoorden.

Doelgroep/Aanmelden
Doelgroep van deze bijeenkomst is o.a. beleidsadviseurs van gemeenten, betrokken bij structuurvisies en visies op o.a. verkeer en vervoer, vastgoed, en milieu. Aanmelden voor deze doelgroep is gratis en kan d.m.v. aanmeld-button in het programma.

Klik hier voor programma en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 15 mei 2017