Praktijkseminar: Kunt u als schoolbestuur uw nieuwe verantwoordelijkheid over het onderwijshuisvesting aan?

| |

Met ingang van 2015 wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing van de onderwijshuisvesting in het…

Met ingang van 2015 wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing van de onderwijshuisvesting in het primair onderwijs overhevelen van de gemeente naar het schoolbestuur. Daarnaast heeft het Kabinet besloten ongebruikt (onderhoud)budget van gemeenten wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Is dit voor u als schoolbestuur of gemeente een risico of juist een enorme kans?

BouwregieNetwerk organiseert eind oktober/begin november een seminar gratis voor (de)centrale overheden en onderwijsinstellingen, waarin we inzicht geven in de strategische keuzes en de daarbij behorende concrete vervolgstappen om e.e.a. voor u als school verantwoord georganiseerd te krijgen ten aanzien van de doordecentralisatie scholenonderhoud. We doen dit o.a. met sprekers van de Onderwijsspecialisten, BOB Advies, de gemeente Breda en Kleissen & Partners

Kans of risico?
Duidelijk is dat de sector te maken heeft met afnemende inkomsten en financiële reserves. Dit terwijl de gemiddelde onderwijshuisvesting vaak niet meer voldoet aan de eisen van de tijd: bijna 82% van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is ouder dan 15 jaar. Hiermee ontstaat vaak een situatie van achterstallig onderhoud, functionele gebreken, slechte binnenklimaten en energetisch onverantwoorde situaties. Sommige gemeenten hebben middelen gereserveerd voor toekomstig onderhoud maar de meesten bekeken projecten tot nu toe ad-hoc en op het moment dat de situatie echt urgent is.

De overheveling van het buitenonderhoud in 2015 kan volgens de Algemene Rekenkamer risico’s met zich meebrengen omdat partijen zonder reserves inhaalslagen moeten maken, er ontoereikende expertise is om de nieuwe rollen te kunnen vervullen en de berekening en verdeling van niet bestede middelen onduidelijk is: wie krijgt wat?

Naast risico’s zullen er ook kansen optreden. Immers, schoolbesturen komen nu aan het roer te staan voor de uitvoering van het gehele onderhoud. Dit biedt kansen voor nieuwe realisatievormen (bijv. DBFMO) en samenwerkingsvormen (coöperaties, corporaties) ter optimalisatie op het gebied van planning en onderhoud. Deze mogelijkheden zullen echter voor elke onderwijsinstelling anders liggen.

  • Wanneer: medio oktober
  • Waar: Midden Nederland
  • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
  • Kosten: Gratis voor vertegenwoordigers van schoolbesturen, raden van toezicht, gemeentefunctionarissen verantwoordelijk voor onderwijs alsmede deelnemers aan BouwregieNetwerk. Anderen betalen 295 euro exclusief btw. per persoon.
  • aanmelden: aanmelden@bouwregienetwerk.nl o.v.v. ‘Doordecentralisatie scholen’