Strategie en beleid 

Project-support voor Strategie & Beleid 

Het Instituut voor Samenwerking is voortgekomen uit de wereld van publiek-private samenwerkingen in de bouw en infra waarin bleek dat, nadat partijen vol goede moed waren begonnen met projecten, deze in de praktijk te maken kregen met onvoorziene ‘vastlopers’. Het blijkt dat samenwerkingen waar meerdere organisaties bij zijn betrokken regelmatig een worsteling zijn voor de professionals. In de loop der jaren is veel ervaring met het ‘repareren’ (en voorkomen) van deze vastlopers opgedaan. 

Bij ondersteuning op het gebied van Strategie en Beleid heeft het Instituut voor Samenwerken als doel het creëren van betere verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die aan een gezamenlijke opgave werken. Begonnen in de wereld van de bouw en infra, breiden de activiteiten van het Instituut zich inmiddels uit naar andere sectoren zoals de ICT en smart industries: de problematiek (en het oplossingsrepertoire) blijkt universeel. Wat kunt u daarbij van ons verwachten?

Marktconsultatie en participatie
– Belang van goede marktparticipatie in het formuleren van de opgave 
– Hoe potentiële opdrachtnemers betrekken bij het vormgeven van een project inclusief de latere selectie/aanbesteding 
– Hoe de kennis en markt gebruiken voor oplossingsrichtingen 
– Inzicht en kennis rond (samen)werk(ings)vormen 

Contracteren op partnerschap
– Hoe vind ik de juiste partner?
– Definiëren van verplichtingen en verwachtingen van beide partijen
– Hoe stel ik een goed contract op o.b.v. de gemaakte afspraken?
– Ontwikkelen van strategieën om risico’s te beheersen en bij de juiste partij te beleggen
– Implementeren van maatregelen voor snelle respons op onvoorziene omstandigheden
– Opbouwen van sterke relaties en vertrouwen tussen partners
– Afstemmen van waarden en doelen van beide partijen

Conflicthantering
– Luisteren en begrijpen van elkaars standpunten en posities
– Zoeken naar win-win oplossingen
– Omgaan met weerstand en impasses in samenwerkingen
– Identificeren van potentiële conflicten in een vroeg stadium
– Implementeren van strategieën om conflicten te voorkomen

Projectmonitoring en -Evaluatie:
– Evaluatie van uw samenwerkingsprestaties om nieuwe kansen te identificeren (al dan niet t.g.v. ongevingsdynamiek)
– Het bevorderen van een open en transparante communicatie
– Pro-actieve aanpak van problemen om escalatie te voorkomen
– Verbetering van processen op basis van feedback en resultaten

Neem contact op