Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave: over nieuwe rollen en samenwerkingsvormen voor uitvoering regionale woonagenda’s

| | |

De samenleving en daarbij ook het woonpanorama verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming en een groeiend…

De samenleving verandert en daarbij ook het woonpanorama verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, de veranderende relatie tussen wonen en zorg, communitywonen, verduurzaming en een groeiend kloof tussen stad en platteland zijn zaken waarvoor beleidsmakers zich geplaatst zien. Daarbij blijft de vraag naar woningen flink stijgen en het aanbod loopt daarmee niet in de pas met onbetaalbaarheid van het aanbod als gevolg. Tot 2040 moeten er naar schatting 1 miljoen woningen in Nederland worden gebouwd. Kortom, de regionale woonagenda is actueler dan ooit en zal hoog op de agenda staan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

We kunnen concluderen dat het vraagt om een andere aanpak van plannen maken en bouwen en een nieuwe rol van opdrachtgeven om hier goed op in te spelen. Maar wat vraagt dit van gemeenten en provincies, hoe gaan nieuwe plannen eruit zien, wat is de rol van burgers, waar liggen de grootste kansen, wat is er voor nodig deze te realiseren en met welke partijen gaat men samenwerken?

Trends en ontwikkelingen
De woningbouwopgave op dit moment is enorm maar in tegenstelling tot jaren geleden is er veel veranderd. We hebben nu vooral maken met een vraaggestuurde woningmarkt i.p.v. een aanbodgestuurde woningmarkt. We zien drie belangrijke ontwikkelingen: 1) Wetten en regels zijn veranderd, waardoor consumenten minder geld kunnen lenen voor een huis en het speelveld van de woningcorporaties is ingeperkt. 2) Het Rijk heeft een aantal taken uit het sociale domein overgeheveld naar gemeenten. 3) De rol van de burger is dominanter geworden. Ze zijn kritisch, steeds beter geïnformeerd en weten heel goed hoe ze willen wonen en met wie.

In deze veranderende context is de rol van elke partij in het ontwikkel- en bouwproces anders geworden. Al hoewel we nog niet precies weten hoe de nieuwe rollen van partijen eruit gaan zien en hoe deze ingevuld moeten gaan worden is een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen en burgers hierin cruciaal. De regie ligt hierin sterk bij gemeenten en provincies.

Succesfactoren uit het buitenland
Community development is een concept uit de VS waar sprake is van een gebiedsontwikkeling voor gelijkgestemde consumenten, voor wie niet alleen woningen, maar ook een clusters van voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte passend bij de doelgroep, werden gebouwd. Dit is een integraal en strategisch ontwikkelproces dat een helder concept nastreeft, daarbinnen ruimte laat voor invulling door de individuele consument en tegelijkertijd de gehele bouwketen inschakelt. Een letterlijke kopie van weken naar de Nederlandse situatie is niet aan de orde, maar waar we wel van kunnen leren is de kracht van het langjarig uitdragen van een doordacht concept en de invulling daarbij van goed opdrachtgeverschap.

Seminar: Samen werken aan de Nederlandse woningbouwopgave – 6 februari 2018
Bent u benieuwd hoe de nieuwe plannen voor het realiseren van de woningbouwopgave in Nederland er uit gaan zien, wat is er voor nodig deze te realiseren, en welke samenwerkingsvormen daar bij passen? Op 6 februari 2018 organiseren Twynstra Gudde en Platform31 i.s.m. PPS Netwerk Nederland, BouwregieNetwerk, NEPROM en BPD een werkconferentie om in te gaan op bovenstaande vragen en om de nieuwe gemeentebesturen na de verkiezingen concrete handreikingen te doen over werkbare vormen van samenwerking in de woningbouwproductie. Onder de noemer Leidraad samenwerken in de lokale woningmarkt worden de oplossingen en adviezen aan de nieuwe gemeentebesturen aangeboden. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor beslissingsnemers uit de volgende doelgroepen: gemeenten, provincies, ontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 17 januari 2018