Samenwerking voor Circulair Baggeren

| |

Hoogheemraadschap van Delfland geeft invulling aan duurzaamheidsambities met unieke samenwerking.

‘Langjarige samenwerking biedt volop mogelijkheden om te verduurzamen’

Samenwerking voor duurzaam en circulair baggerenOnlangs werd de officiële lancering gevierd van de nieuwe samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en vijf aannemers. Na ondertekening van een langlopende raamovereenkomst voor baggerwerkzaamheden eind september, staat deze samenwerking volledig in het teken van duurzaam en circulair baggerbeheer van de waterwegen onder het Hoogheemraadschap. De gedeelde ambitie is om de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu aanzienlijk te verminderen en om schone bagger zoveel mogelijk opnieuw te benutten.

Baggeropgave

Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert 4.300 kilometer aan watergangen. Van al deze watergangen in het beheerge­ bied doet Delfland voor ongeveer 2.000 km watergangen de uitvoering van het bagger­ werk. Dit betreft alle primaire watergangen en de watergangen van zes gemeenten. Jaarlijks baggert Delfland rond de 125 km aan sloten en vaarten; daar komt dan gemid­ deld genomen 100.000 kubieke meter bag­ ger uit.

Jorg Willems is afdelingsmanager Onder­ houd en bediening watersystemen en water­ keringen. Naast het onderhoud aan water­ gangen en waterkeringen valt daar ook het peilbeheer onder. “Met een baggercyclus van acht jaar baggeren we dus jaarlijks één achtste deel van het gebied. De kosten bedragen globaal vijf miljoen euro per jaar. Voorheen hadden we éénzelfde type con­ tract met een looptijd van drie jaar, uit­ sluitend voor baggerwerkzaamheden. De baggerafzet werd door het waterschap zelf georganiseerd. De raamovereenkomst omvat nu ook de afzet van de bagger. Door het combineren van de gebiedskennis van de aannemers met die van het waterschap hopen we tot goede afzetlocaties in het gebied te komen. Bemonstering van de bagger gebeurt door het samenwerkings­ verband Aquon. De kwaliteit varieert van direct toepasbaar, onder voorwaarden toepasbaar (licht verontreinigd) tot (zwaar) verontreinigd afval. In dat laatste geval is hergebruik niet mogelijk en gaat het naar een geconditioneerde stortplaats.”

Duurzaamheidsopgave

Om de Nederlandse doelstellingen voor klimaat, natuur en schone lucht te halen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vijf roadmaps ontwikkeld voor het verduurzamen van onze infrastructuur. Vanuit de ‘Rijksstrategie naar Klimaatneu­ trale en Circulaire Infraprojecten’ (KCI) is de ambitie om in 2030 volledig klimaatneu­ traal en circulair te werken in de grond­, weg­ en waterbouwwerken (GWW). Ook vanuit het programma Schoon en Emissie­ loos Bouwen (SEB) zijn er doelen geformu­ leerd op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO2) en schone lucht (fijnstof en stikstof) gekoppeld aan verduurzaming van mobiele werktuigen, vaartuigen en bouw­ logistiek.

Duurzaam samenwerkenEen van de roadmaps is het ‘Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud’. Dit richt zich op het verduurzamen van materieel dat wordt gebruikt bij bijvoorbeeld bagger­ werkzaamheden. Aannemers zetten daar materieel in dat CO2, stikstof en fijnstof uitstoot. Verder richt het zich op het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van het materiaal dat bij baggerwerkzaamheden vrijkomt, en het beschermen van de voor­ raad bagger en grond. Willems: “Met dit achtjarige contract kan het waterschap voldoen aan haar kerntaak, zorgen voor een vlotte doorstroming van het water, maar ook de maatschappelijke doelen waarma­ ken waar wij voor gesteld staan.”

 Verder lezen

De oorspronkelijke versie van dit artikel is gepubliceerd in OTAR, nummer 7, editie 2023. Auteur: Jos van Maarschalkerweerd. Via deze link kunt u het origenele en volledige artikel verder lezen.

Gratis Expert Opinion 

Instituut voor Samenwerking speelt een actieve rol in het ondersteunen en faciliteren van projectpartners uit verschillende sectoren rondom de bovengenoemde vraagstukken. Met Expert Opinions bieden we projectexperts een vraagbaak waar ze 1-op-1 in gesprek kunnen gaan met andere projectexperts uit onze community. Dit stelt hen in staat snel antwoorden en inzichten te krijgen op allerhande vragen over samenwerking. Onze community bestaat uit een diverse groep professionals met uitgebreide ervaring en expertise op terreinen als: marktconsultatie en participatie, teamsamenstelling, de goede projectstart, contracteren (op partnerschap), conflicthantering, projectmonitoring incl. bijsturing/evaluatie.

Door gebruik te maken van Expert Opinion kunnen projectexperts hun voordeel halen uit deze rijke bron van kennis en inzichten, waardoor ze hun projecten effectiever kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren.

Wil je gebruikmaken van onze vraagbaak Expert Opinion en direct in contact komen met experts uit onze community? Neem voor meer informatie contact op via secretariaat@samenwerk.ing of klik op deze link voor informatieaanvraag >>