Projectomschrijving

Het college van de gemeente Heerlen heeft gekozen het nieuwe stadskantoor aan te besteden middels een DBM(O) (Design, Build, Maintain, Operate) met een looptijd van 15 jaar, waarbij de O bestaat uit een energievolumegarantie. Ter voorbereiding op de aanbesteding van het project ‘Stadskantoor Heerlen’ zal een marktconsultatie worden gehouden. De sluitingsdatum is 25 februari 2016. Aanbestedingstrategie: De aanbestedingsstrategie voor de huisvesting gaat uit van het selecteren van marktpartijen die in staat zijn een gebouw aan te bieden dat ten minste voldoet aan de volgende voorwaarden: – locatie gelegen binnen het zoekgebied; – kunnen voorzien in de vraag van ten minste 6700 m2 BVO, zonder nieuwe m2’s kantoor aan de kantorenvoorraad van de gemeente Heerlen toe te voegen; – aangepast kunnen worden aan hedendaagse eisen voor wat betreft kantoorhuisvesting (qua klimaat, uitrustingsniveau, het nieuwe werken, flexibiliteit, etc.); – kunnen voldoen aan de EPC-eis van 0; – oplevering binnen tijd en budget. Op een aantal uitgangspunten na, zijn de kaders voor deze aanbesteding nog niet vastgesteld. Voorafgaand aan het vaststellen van de uitgangspunten voor de selectieprocedure en de ambities voor het project wenst de gemeente Heerlen in het kader van de aanbesteding inzicht te verkrijgen in de visie van de markt. Met de marktconsultatie beoogt de gemeente Heerlen een beeld te krijgen van het potentiële aanbod van vastgoed binnen het zoekgebied en de mate van interesse, mogelijkheden en belemmeringen die marktpartijen zien om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Nadere eisen aan het project worden nog vastgelegd in een ambitiedocument en een vraagspecificatie. Deze zullen tijdens de aanbestedingsprocedure worden gepubliceerd. Sloop In juni wordt begonnen met de afbraak van het huidige kantoorpand. De ambtenaren zitten voorlopig in een leegstaande kantoorflat aan de Putgraaf. Na oplevering van hun nieuwe onderkomen volgt nog een opknapbeurt voor het gemeentehuis, waardoor het Heerlense gemeentebestuur in 2021 weer een frisse werkplek heeft.

Soort

regional

Categorie

DBMO

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Zuid Limburg

Opdrachtgever

Gemeente Heerlen

Contractduur

DBMO-contract van 15 jaar