Toekomstbestendig Vastgoed

|

Gebouweigenaren, gemeenten en ontwikkelaars kampen met een vastgoedsector die zich in rap tempo ontwikkelt aangejaagd door een toenemende omgevingsdynamiek: de coronacrisis, strengere en gewijzigde wet- en…

Gebouweigenaren, gemeenten en ontwikkelaars kampen met een vastgoedsector die zich in rap tempo ontwikkelt aangejaagd door een toenemende omgevingsdynamiek: de coronacrisis, strengere en gewijzigde wet- en regelgeving, klimaatrisico’s, fluctuerende eisen voor financiering en stijgende schaarste aan mensen en middelen., lage bezettingsgraad in kantoren, rustige winkelstraten en schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de urgentie voor het herzien en creëren van toekomstbestendige vastgoedplannen. Daar liggen uitdagingen en kansen voor alle partijen (vastgoedeigenaren en gebruikers, projectontwikkelaars en overheden) om met elkaar grip op hun vastgoed(projecten) te houden.

Concreet resulteert dit in vragen m.b.t. duurzaam en circulair denken en handelen in gebouwen: variërend van het optimaal gebruik van een gebouw, hoe om te gaan met energieverbruik en reductie van CO2-uitstoot tot aan het aantoonbaar creëren van werk- en woonomgevingen die naadloos aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar aandacht voor gezondheid, comfort en welzijn en wettelijke doelstellingen. Welke implicaties heeft deze dynamiek voor het benutten van kansen  en waar doen vastgoedstrategen verstandig aan? Kortom,  hoe krijgen we grip op de dynamiek om daaruit vastgoed te creëren dat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving?

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Waardevol & Toekomstbestendig Vastgoed’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar inspireren om te komen tot het beste plan voor duurzame en toekomstbestendige vastgoedprojecten.

Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken

  • Hoe houdt u de business-case voor uw vastgoed(projecten) haalbaar binnen deze dynamiek om aldus maximale waarde te creëren?
  • Voldoen uw vastgoedplannen nog aan veranderede de eisen op het gebied van visie en beleid, wettelijk en juridische kaders, randvoorwaarden voor financiering en subsidiëring?
  • Hoe creëert u werk- en woonomgevingen die naadloos aansluiten bij wet, mens en milieu?

Klik hier voor meer informatie over het programma en opzet van de inspiratietafel >>