Uitrol verduurzamingsprogramma’s #doedan

| | |

Op maandag 10 oktober 2022 organiseerde PPS Netwerk Nederland, in samenwerking met het ministerie van BZK, TNO, ING en AKD de strategieworkshop Acceleratie Uitrol Verduurzamingsprogramma’s…

Op maandag 10 oktober 2022 organiseerde PPS Netwerk Nederland, in samenwerking met het ministerie van BZK, TNO, ING en AKD de strategieworkshop Acceleratie Uitrol Verduurzamingsprogramma’s op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Ruim zeventig experts vanuit beleid, praktijk en wetenschap droegen bij aan een strategisch gesprek over de vraag hoe de uitrol van verduurzamingsprogramma’s in Nederland kan worden versneld.

Dagvoorzitter Mami Veza, directeur PPS Netwerk Nederland, sprak over de resultaten van de enquête over de stand van zaken en de (on)mogelijkheden om verduurzamingsprogramma’s in Nederland te versnellen.

De belangrijkste conclusies van de enquête met waren: de huidige verduurzamingsmarkt is te versnipperd en te kleinschalig, waardoor er geen grote stappen worden gemaakt. De versnelling van de verduurzamingsprogramma’s wordt daarnaast niet alleen vertraagd door ad-hoc en onsamenhangende wet- en regelgeving, maar ook door de onbekendheid/onmogelijkheid met betrekking tot de financierbaarheid. De respondenten gaven bovendien aan dat de grootste kansen liggen in een betere samenwerking tussen de marktpartijen, overheid en bewoners, het terugdringen van groot energieverbruik en het opschalen van groene energieopwekking.

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf Selina Roskam, vanuit haar rol als coördinerend beleidsmedewerker energietransitie utiliteitsbouw, toelichting op de aanpak utiliteitsbouw en de opgave tot 2030. De aanpak is een onderdeel van het Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving en schetst vanuit de overheid een tijdlijn als introductie op huidig en toekomstig beleid.

Bart Devoldere, strategisch adviseur bij TNO, gaf de aanwezigen inzicht in een Europees gevalideerde, vernieuwende aanpak voor ecosysteem samenwerking voor een snellere uitrol van energie-efficiëntieprogramma’s. Hij deelde de eerste successen, kansen om te standaardiseren en om extra flexibiliteit in bedrijfsmodellen te brengen. Bart: “Juist de financiering van de kleine projecten is aanleiding geweest om dit initiatief op te zetten. Er moet anders gekeken worden naar de risico’s en financierbaarheid. Aan het consortium zijn juist ook facilitators betrokken om daarmee snelheid te maken. Er wordt breed gekeken om zaken te vereenvoudigen en processen te versnellen.” Keesjan Meijering en Maarten de Wit, respectievelijk partner en Advocaat EU & Mededingings- en Energierecht bij AKD, gaven hun visie op de huidige wetgeving van de warmtemarkt.

Na de presentaties gingen de aanwezigen zelf aan de slag en kwamen met uiteenlopende aanbevelingen.

Takeaways over hoe de versneling te faciliteren:

 • Communiceren over de renovatiestandaard
 • Volgen beleid EU en daar snel naar handelen
 • Uitfaseren slechte gebouwen
 • Opzetten ontzorgingsprogramma Mkb
 • Platform Duurzame Bedrijventerreinen oprichten
 • Ruimte geven aan de ‘doeners’, de uitvoerders
 • Vraag en aanbod bundelen
 • Opschalen productie
 • Financiers met focus op stimuleren/ investeren in groene verdienmodellen
 • Geclausuleerde aansluitplicht is essentieel (klimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid).
 • Meer oog voor risicoverdeling markt/overheid bij verplicht publiek eigendom

Concluderend: De tijd van kleinschalig experimenteren zonder significante vervolgstappen is voorbij; we moeten nu met elkaar actie ondernemen en doorpakken. Transparantie, lering trekken uit voorbeeldprojecten en kennis met elkaar delen zijn daarbij cruciaal. Door succesvolle projecten te kopiëren, kunnen snel grote stappen worden gezet. Of zoals één van de aanwezigen het zei: “We moeten als Nederlanders niet zo eigenwijs zijn en niet steeds het wiel opnieuw uitvinden!

Deelnemers aan de bijeenkomst ontvingen een bundeling van alle presentaties inclusief de resultaten van de strategische voorstellen voortvloeiend uit de werkgroepsessies.

Uiteraard stopt het gesprek over dit thema niet met deze bijeenkomst. Graag nodigen wij u uit om het gesprek voort te zetten tijdens de volgende editie van de strategieworkshop in Q1 2023.

Programma en aanmelden

Klik hier >> om u alvast aan te melden voor de strategieworkshop: Acceleratie Uitrol Verduurzamingsprogramma’s; van #hoedan naar #doedan 2023