Projectomschrijving

Vernieuwing Rijnstraat 8 (het voormalige VROM-gebouw in centrum Den Haag) moet op meerdere onderdelen aangepast worden. Hoewel het gebouw aan de buitenzijde nog up-to-date oogt, is een groot deel van de gebouwinstallaties en gebruikersvoorzieningen ernstig verouderd en afgeschreven. De technische levensduur loopt ten einde. Ook de functionaliteit van Rijnstraat 8 is verouderd.

In april 2010 zijn de uitgangspunten voor deze vernieuwing in een eerste ambitiedocument gepubliceerd. Het pand is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Hierin wordt bepaald waar de verschillende ministeries en/of onderdelen daarvan in Den Haag worden gehuisvest. Bij het aantreden van het kabinet Rutte zijn echter grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Rijksoverheid. Zo zijn onder meer de ministeries Verkeer en Waterstaat en VROM opgeheven en deels samengevoegd (al dan niet met andere ministeries). Het huidige kabinet legt verdergaande nadruk op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid. Deze veranderingen hebben ook consequenties voor de rijkshuisvesting. Dit staat in het nieuwe Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag waarmee de ministerraad op 27 mei 2011 heeft ingestemd.

Het Ambitiedocument Vernieuwing Rijnstraat 8 wordt aangepast aan dit nieuwe masterplan en de politieke ambities van het huidige kabinet op het gebied van efficiënte rijkshuisvesting en bedrijfsvoering.

Locatie
Rijnstraat 8, Den Haag

Indicatieve omvang
De Rijksgebouwendienst geeft een indicatie van de omvang van de huisvesting (netto vloeroppervlakte). Het betreft: 40.000 m2 kantoorruimte, 4.600 m2 catering- en vergaderruimte, 2.400 m2 overige facilitaire ruimten, 10.800 m2 Gangen, hallen, bordessenen dakterrassen, 1.300 m2 winkelvoorzieningen, 5.200 m2 technische ruimten en een parkeergarage met een oppervlakte van 10.300 m2.

Contractvorm
De vernieuwing van de Rijnstraat 8 wordt als een DBFMO aanbesteed. Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud en het financieren van het project geïntegreerd wordt gecontracteerd. Met andere woorden alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed. Het betreft een Europese aanbesteding volgens de procedure concurrentiegerichte dialoog. De looptijd van het DBFMO-contract bedraagt 25 jaar na beschikbaarstelling. Het gebouw en de grond zijn en blijven eigendom van de Staat en worden ter beschikking gesteld aan het betreffende consortium.

Stand van zaken
Op 2 juni 2014 tekende directeur Eva Klein Schiphorst namens het Rijksvastgoedbedrijf het integraal PPS-contract met het bouwconsortium PoortCentraal. De netto contante waarde van het contract is Op 2 juni 2014 tekende directeur Eva Klein Schiphorst namens het Rijksvastgoedbedrijf het integraal PPS-contract met het bouwconsortium PoortCentraal. De netto contante waarde van het contract is 267 miljoen euro. PoortCentraal bestaat uit BAM, ISS en O.M.A.

In totaal komen er 4400 werkplekken voor meer dan 6000 gebruikers. Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van de nieuwe duurzame technieken en materialen.

Soort

realestate

Categorie

DBFMO

Sector

Vastgoed, Rijksgebouw

Regio

Den Haag

Opdrachtgever

Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren, DGOBR/Ministerie BZK

Opdrachtnemer

PoortCentraal: BAM, ISS en O.M.A.

Contractduur

25 jaar

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Op 31 augustus 2012 is een informatiebijeenkomst gepland om een toelichting te geven op het project Vernieuwing Rijnstraat 8 te Den Haag.

iON (in Opus Novum) BV i.o.
Consortium bestaande uit:
1. Macquarie Capital Group Limited
2. Facilicom Bedrijfsdiensten B.V.
3. Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Participaties B.V.

Belangrijke Onderaannemers:
– Claus en Kaan Architecten Rotterdam B.V
– Visser & Smit Bouw B.V.
– IBB Kondor B.V.
– Facilicom Bedrijfsdiensten B.V.

PoortCentraal B.V. i.o
Consortium bestaande uit:
1. BAM PP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A.

Belangrijke Onderaannemers:
– O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture Stedebouw B.V.
– BAM Utiliteitsbouw B.V.
– BAM Techniek B.V
– ISS Nederland B.V.

TeamVR8 SPV i.o.
Consortium bestaande uit:
1. Van Wijnen Holding N.V.
2. Cordeel Nederland B.V.

Belangrijke Onderaannemers:
– Benthem Crouwel Archtecten B.V. bna
– Studio Groen+Schild B.V.
– Search Ingenieursbureau B.V.
– AAFM Facility Management B.V
– Grontmij Nederland B.V

Oplevering

De datum van beschikbaarheidstelling is 15 september 2016.

Opmerkingen

Het eindrapport van de marktconsultatie die op 9 juli 2010 verscheen vindt u hier in de kennisbank van PPS Netwerk Nederland

Planning en status
In april 2010 zijn de uitgangspunten voor deze vernieuwing in een eerste ambitiedocument gepubliceerd. De aanbesteding is in het eerste kwartaal van 2011 gestart.
Op 7 juni 2012 vond er een informatiebijeenkomst plaats in verband met de vooraankondiging van het project.

Op 25 september 2012 hebben zich 6 consortia aangemeld voor deelname aan de selectie voor uitvoering van het project Vernieuwing Rijnstraat 8. Daarvan zijn er op 30 oktober 2012 drie geselecteerd. De deelnemers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog die eind 2013 afgerond zal worden met een definitieve inschrijving. De sluiting van het contract is naar verwachting begin 2014.

Voorlopig wordt uitgegaan van realisatie van de vernieuwing van de Rijnstraat 8 in de periode 2013 – 2016.

Website(s)