Visie, ambities en doelen voor het Nederlandse spoorsysteem – 4 juni

Om de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te optimaliseren, moet een balans gevonden worden tussen de afzonderlijke belangen van stakeholders als het Rijk, de…

Het spoor speelt een belangrijke rol in de ruimtelijk-economische structuur van Nederland, maar zit met de huidige werkwijze aan de grenzen van haar capaciteit. De ontwikkelingen ten aanzien van het spoor hebben geen gelijke tred gehouden met de toegenomen complexiteit en gevoeligheid van het spoorsysteem. Om de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te optimaliseren, moet een balans gevonden worden tussen de afzonderlijke belangen van stakeholders als het Rijk, de regio, vervoerders en gebruikers. Maar hoe? Daar geven sprekers van o.a. provincie Gelderland, APPM, Arriva en Ministerie van I&M deze middag antwoord op.

Vooruitziende blik van Rijk en Regio

Met de ‘Lange Termijn Spooragenda’, opgesteld door het Rijk en de regio’s in Nederland, worden de aandachtspunten uit het heden en de toekomstige ontwikkelingen voor de periode tot 2028 met elkaar verbonden: hoe gaat onze samenleving zich ontwikkelen en welke plaats neemt het spoorvervoer daarin? Hoe moet ons spoor eruit komen te zien? Waarin moeten we de komende jaren investeren? Hoe balanceert men tussen belangen van de belangrijkste stakeholders zoals Rijk, regio, vervoerders en gebruikers?

Met bovenstaande situatie als uitgangspunt schetsen zowel publieke als private partijen deze middag aan de hand van voorbeelden oplossing(srichting)en om te komen tot een hoogwaardig en duurzaam spoorsysteem. Ook geven zij antwoord op de vraag hoe je deze marsroute van ambitie naar realisatie organiseert.

Rijk en regio

Rijksbelangen aan de ene kant en de regionale belangen aan de andere kant spelen een belangrijke rol in de invulling van het spoorsysteem. Van oudsher ligt de nadruk op het hoofdrailnet. Vanuit het Rijk en de NS geredeneerd een logische benadering. Voor de regio’s is dit vaak minder logisch. Zeker omdat er een grote vervoervraag in de stedelijke regio’s ligt. Wat is hier de afweging?

Personen- en vrachtvervoer

Naast het personenvervoer is vrachtvervoer een belangrijk onderdeel van het spoorvervoer. Belangen tussen personen- en goederenvervoer zijn nogal eens strijdig en er is veel maatschappelijke onrust over treinen die met gevaarlijke stoffen door bebouwd gebied rijden. Hoe wordt enerzijds het zakelijk belang van BV Nederland gediend en en anderzijds de leefbaarheid en bereikbaarheid van stedelijke regio’s gewaarborgd?

Nationaal en internationale bereikbaarheid

Tot slot komt Nederland steeds meer aan de rand van het internationale HSL-netwerk te liggen. Om als stedelijk netwerk te kunnen concurreren op globale schaal is een kwaliteitsprong noodzakelijk in de verbindingen op het spoor tussen de belangrijkste stedelijke regio’s in Nederland en omliggende stedelijke regio’s in het buitenland: Vlaamse Ruit, Rijn-Ruhr gebied, Frankfurt-Main, Hamburg, Berlijn, München, Ile-de-France en Londen. Hoe gaan we om met snelheid/frequentie?